Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Digidiaal Fotografie en Beeldbewerking

Gedeponeerd bij www.Voorwaarden.net Cursussen en workshops

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en cursussen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Digidiaal tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Digidiaal die schriftelijk heeft bevestigd.

2. Informatieverstrekking

Digidiaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever /cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Digidiaal voor schade van derden als gevolg van door hem aan Digidiaal gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. Opleidingen en lesmateriaal

Digidiaal spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever/cursist overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Digidiaal houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digidiaal mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

4. Inschrijving cursussen en workshops

Het inschrijven voor cursussen en workshops kan slechts geschieden via het aanmeldingsformulier op de website van Digidiaal. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Digidiaal die op de website van VoorwaardenNet opgenomen zijn. De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld. Je ontvangt direct ook de factuur van Digidiaal.

5. Beëindiging en wijziging

Opdrachtgevers/cursisten kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag of workshop dag schriftelijk of via mail annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag iemand anders als vervanger aan de cursus/ workshop deelnemen. Een alternatief is dat de cursist wordt overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum. Indien punt 6.2 van toepassing is vervalt punt 5.
Indien een cursist zich heeft aangemeld bij een Online Video Training en reeds videos heeft bekeken en/of cursusmateriaal heeft gedownload is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk.

6. Annulering door Digidiaal

6.1 Digidiaal behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden.

6.2 Digidiaal behoudt zich het recht voor om de workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is. Indien er sprake is van onmacht bijvoorbeeld door natuurrampen of andere calamiteiten waaraan Digidiaal niet schuldig aan is worden de workshops  en/of cursussen verplaatst naar een andere datum. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk. Digidiaal doet er alles aan om alsnog de gemiste lessen in te halen op een later tijdstip.

7. Aansprakelijkheid

Digidiaal is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. Opdrachtgever vrijwaart Digidiaal en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van Digidiaal jegens opdrachtgever/deelnemer is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.
Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever /deelnemer voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.

8. Facturering en betaling

Betaling en facturering vinden plaats direct bij de bestelling via de website van Digidiaal. Deelname bij een workshop of cursus is pas definitief na ontvangst betaling. Indien Digidiaal pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 8 dagen. Na afloop van die termijn is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de opdrachtgever/deelnemer een rente van 1 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever/deelnemer een gefixeerd bedrag verschuldigd aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Digidiaal hogere kosten heeft, dient opdrachtgever/deelnemer ook die te vergoeden.

9. Toepasselijk recht/geschillen

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van Digidiaal bevoegd.
Deze algemene voorwaarden zijn op 6 februari 2011 gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.

Voorwaarden Maatos

© 2024 Digidiaal Fotografie en Beeldbewerking - Powered by Maatos